Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Struiksma Photography, gevestigd te Dorpsstraat 16, Wormer (“ons”, “wij” of “onze”), en u (“Klant” of “u”). Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

 1. Definities
  • ‘Diensten’: alle fotografie en aanverwante diensten die wij aanbieden.
  • ‘Producten’: alle fysieke en digitale producten die voortvloeien uit de diensten.
 2. Diensten
  • Wij leveren de Diensten op basis van uw specificaties en verzoeken. U garandeert dat alle informatie die u ons verstrekt correct en volledig is.
 3. Betalingen
  • Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen exclusief BTW en andere heffingen. De klant is verantwoordelijk voor de betaling van dergelijke BTW en heffingen.
 4. Annulering en Terugbetaling
  • Als u een Dienst annuleert nadat wij met het werk zijn begonnen, kunnen wij een redelijke vergoeding in rekening brengen voor het tot dan toe verrichte werk.
 5. Auteursrechten
  • Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, behouden wij de auteursrechten op alle Producten.
 6. Aansprakelijkheid
  • Wij zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. Overmacht
  • Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de nakoming van onze verplichtingen als gevolg van gebeurtenissen buiten onze redelijke controle.
 8. Privacy
  • Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met onze Privacyverklaring, die beschikbaar is op onze website.
 9. Wijzigingen in deze Voorwaarden
  • Wij behouden ons het recht voor deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden van kracht vanaf het moment dat ze op onze website worden gepubliceerd.
 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • Op deze Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen ons en u is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contact Als u vragen heeft over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op via info@struiksma.photography.

Datum: 11 juni 2023